Visie

Wij willen kinderen laten leren door beleven met hun hoofd, hart en handen.
Spelen en leren door beleven met hoofd, hart en handen!


Onze kernwaarden zijn:Veiligheid, Vertrouwen, Betrokkenheid, Acceptatie/Aandacht.

Het doel van ons kindcentrum is om alle kinderen van Middelrode een veilige vertrouwde plek te bieden.Een plek waar je als kind graag wilt zijn en waar je gezien wordt! Je mag ontdekken waar je goed in bent door een breed en uitdagend aanbod van activiteiten. Spelen en leren door beleven met hart, hoofd en handen. Dat begint in ons kindcentrum al als je 0 jaar bent en loopt door tot de overstap naar het voortgezet onderwijs.Door goed samenwerken willen we naadloze overgangen tussen kinderopvang en onderwijs realiseren

Hoofd
Helemaal in het teken van Passend Onderwijs wordt kennis aangeboden op niveau en naar behoefte.Bij de basisvakken taal, lezen en rekenen krijgen de kinderen volop individuele aandacht en begeleiding. De methodes voor de basisvaardigheden waarmee we werken hebben we gekozen vanuit deze visie. Taal, lezen, rekenen en spelling vormen een belangrijk onderdeel van ons programma. Iedere dag wordt er les gegeven in deze vakken. Wij hebben ervoor gekozen om voor deze vakken een methode te volgen. omdat wij vinden dat deze vaardigheden heel belangrijk zijn als basis voor de ontwikkeling van ieder kind.Bij de zaakvakken werken we vakoverstijgend en thematisch. Onderzoeken, samenwerken, uitwerken en presenteren in een betekenisvolle context.  Leren van en met elkaar is zichtbaar binnen de groepen en het team.

Hart
Veiligheid, betrokkenheid, vertrouwen en aandacht zijn onze kernwaarden.Kinderen voelen en zien dat de veilige schoolomgeving gehandhaafd wordt door een directe aanpak van onveiligheid door zowel  leerkrachten als leerlingen. Dat is vertaald in onze kapstokregels. Zichtbaar in een hart.Kinderen hebben inbreng in hun leerproces middels interactie, startgesprekken en kindgesprekken. Er wordt ingespeeld op de belevingswereld van de kinderen. We staan voor onderwijs met pedagogisch tact! We betrekken ouders en educatieve partners bij het vormgeven van ons onderwijs, alles in een open communicatie. De geimplementeerde methode Leefstijl (http://www.leefstijl.nl/) ondersteunt ons.Kinderen en leerkrachten weten waar ze goed in zijn en worden positief gestimuleerd.  

Handen
Kinderen kunnen hun talent en interesse ontdekken in hun creatieve, motorische en expressieve ontwikkeling. We doen mee met de "Muziekimpuls" en we hebben een atelier, een keuken, een gymzaal, een theater en een podium voor handen.Talenten en interesses van ouders en leerkrachten worden benut.Ontwerpen en creëren heeft een plaats in het aanbod evenals presenteren.Ons motto is handelend leren: Ik doe en ik begrijp.We zijn een gezonde school met aandacht voor bewegen en gezonde voeding.