Visie

Wij willen kinderen laten leren door beleven met hun hoofd, hart en handen.
 

Onze kernwaarden zijn:Veiligheid, Vertrouwen, Betrokkenheid en Aandacht.

Het doel van ons kindcentrum is om alle kinderen van Middelrode een veilige vertrouwde plek te bieden. Een plek waar je als kind graag wilt zijn en waar je gezien wordt! Je mag ontdekken waar je goed in bent door een breed en uitdagend aanbod van lessen en activiteiten. Spelen en leren door beleven met hart, hoofd en handen. Dat begint in ons kindcentrum al als je 0 jaar bent en loopt door tot en met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Door goed samenwerken willen we naadloze overgangen tussen kinderopvang en onderwijs realiseren.

Hoofd
Helemaal in het teken van Passend Onderwijs worden lessen aangeboden op niveau en naar onderwijsbehoefte. Dat loopt uiteen van extra instructie, een eigen leerlijn tot een plusklas (onze hoofdgroep) en Spaanse les. De kinderen krijgen allemaal aandacht en begeleiding. Taal, lezen, rekenen, studievaardigheden en spelling vormen een belangrijk onderdeel van ons programma. De methodes waarmee we werken hebben we gekozen vanuit onze visie.
Er staat steeds een thema centraal en van daaruit werken we vakoverstijgend aan vaardigheidsdoelen en kennisdoelen. In dit thema is het aanbod voor wereldorientatie en burgerschap verweven en is aandacht voor: Onderzoeken, samenwerken, uitwerken en presenteren in een betekenisvolle context. Leren van en met elkaar is dagelijks zichtbaar binnen onze school, binnen de groepen en binnen het team.

Hart
Veiligheid, betrokkenheid, vertrouwen en aandacht zijn onze kernwaarden. Kinderen voelen en zien dat een veilige schoolomgeving positief gestimuleerd en bevestigd wordt. De taal die we daarvoor gebruiken is zichtbaar in een "hart" met onze kapstokregels. We leren kinderen om te communiceren door middel van vaste hulpzinnen. Het welbevinden van alle betrokkenen staat bovenaan.
Door een duidelijke zichtbare en directe benadering wordt negatief gedrag aangepakt door zowel  leerkrachten als leerlingen. We staan voor onderwijs met pedagogisch tact! Daar waar nodig wordt extra ondersteuning gezocht en ingezet.
Kinderen zijn mede eigenaar van hun leerproces door dagelijkse interactie, startgesprekken, kindgesprekken, huiswerk en voor een deel van hun weektaak. We betrekken ouders en educatieve partners bij het vormgeven van ons onderwijs, alles in een open communicatie. De geimplementeerde methode Leefstijl (http://www.leefstijl.nl/) ondersteunt ons. Kinderen en leerkrachten weten waar ze goed in zijn en worden positief gestimuleerd om hun kwaliteiten in te zetten.  

Handen
Kinderen mogen en kunnen hun talent en interesse ontdekken in hun creatieve, motorische, technische en expressieve ontwikkeling. Muziek heeft een vaste plek op het rooster evenals de creamiddag. Talenten en interesses van ouders en leerkrachten worden daarbij wekelijks benut. We hebben voor het werken met onze handen, een atelier, een keuken, een gymzaal, een moestuin, een theater, een podium en een prachtige ruime buitenspeelomgeving. Presenteren krijgt aandacht in alle groepen.
Ons motto is handelend leren: Ik doe en ik begrijp. Bewegend leren staat dagelijks centraal in alle groepen. Op de speelplaats zijn daarvoor spelaanleidingen aangebracht. De kinderen in de bovenbouw krijgen typeles en mogen daarnaast als juniorcoach of leestutor hun coachingsvaardigheden vergroten. Ook is er aandacht voor de vaardigheden van kinderen die praktijkgericht gaan uitstromen.
We zijn een gezonde school met veel aandacht voor een gezonde leefstijl.