Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een actieve en enthousiaste groep ouders. Deze raad vergadert 6 keer per jaar, samen met de directeur en een leerkracht, om te spreken over zaken die leven bij de ouders en de leerlingen, met als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Hiervan doet ze verslag via de notulen.

Deze vergaderingen zijn openbaar en iedere ouder/verzorger is hierbij welkom. Verder verzorgt de ouderraad elk jaar een Thema-avond voor ouders/verzorgers. Daarnaast organiseren, ondersteunen en coördineren zij tal van sfeerbepalende activiteiten. 

Contact is mogelijk via ouderraadhjs@cadansprimair.nl Persoonlijk aanspreken kan uiteraard ook altijd.

De taken binnen de raad:

Voorzitter:
- Leidt de vergaderingen
- Ziet erop toe dat genomen besluiten worden uitgevoerd
- Bepaalt, in overleg met het dagelijks bestuur, datum en plaats van de vergaderingen.

Secretaris
 - Is belast met alle correspondentie, voor zover deze niet uitdrukkelijk aan een ander  bestuurslid is opgedragen;
- Draagt zorg voor de uitnodigingen van de vergaderingen en bijeenkomsten;
- Beheert kopieën en verzonden brieven
- Notuleert vergaderingen en legt notulen van de vorige vergaderingen, ter goedkeuring voor tijdens de daaropvolgende vergadering. Tevens bewaard de secretaris alle goedgekeurde notulen voor een periode van maximaal 5 jaar.
- Zorgt ervoor dat de notulen op de website van de school komen.

Penningmeester
- Int en beheert de gelden van de vereniging  
- Is verantwoordelijk voor het opmaken van een jaarlijkse begroting, welke ter goedkeuring aan de leden gepresenteerd wordt tijdens de jaarlijkse jaarvergadering  
- Houdt regelmatig boek van alle inkomsten en uitgaven en legt op de algemene jaarvergadering rekening en verantwoording af
 - Houdt de ledenlijst bij van de leden van de oudervereniging.

Werkgroepen
Van verschillende werkgroepen zitten er ook contactpersonen in de ouderraad. We hebben o.a. werkgroepen voor schoolreisje, kerst, koningsdag/sportdag, versieren. Deze werkgroepen bestaan uit ouders die samen een leuk plan bedenken en de organisatie en uitvoering daarvan op zich willen nemen, in samenwerking met de school uiteraard. Vaak kan er gebruik gemaakt worden van reeds eerder uitgevoerde activiteiten. Naast het organiseren is er voor de uitvoering vaak nog hulp van andere  ouders nodig.