Medezeggenschapsraad

Samenstelling dit schooljaar:
Namens de oudergeleding:
Joost van Roosmalen      j.vanroosmalen@cadansprimair.nl  Vader van Phebe, Lidewij en Berber
Elske van der Klok          e.vandeklok@cadansprimair.nl        Moeder van Veere, Roef, Annelieve
Ilse Geerlings                  i.geerlings@cadansprimair.nl           Moeder van Noa en Zoë

Namens het team:
Stephanie Boeijen           s.verkuijlen@cadansprimair.nl
Pien Geelen                    p.geelen@cadansprimair.nl 
Janneke van Zandbeek   janneke.vanzandbeek@cadansprimair.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Cadans Primair (GMR):
Oudergeleding:        Joost van Roosmalen
Leerkrachtgeleding: Brenda Hooijmans b.vandersteen@cadansprimair.nl 

Wat houdt de MR in?
Iedere school heeft verplicht een MR.
De MR bestaat uit twee geledingen:
- vertegenwoordigers van de ouders
- vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.
Onze MR heeft in totaal 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur van Basisschool Herman Jozef is adviseur van de MR.
MR-leden worden voor 3 jaar gekozen in de MR; ieder jaar vinden er verkiezingen plaats voor 1 ouderlid en 1 teamlid. De MR overlegt met directie, bestuur en ouderraad en is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze GMR zijn alle scholen van Cadans primair vertegenwoordigd door één ouder en één leerkracht. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar.Via de nieuwsbrief en op de website kunt u kennisnemen van de datum en het verslag van iedere vergadering.

Belangrijke zaken die in de MR aan de orde komen zijn:
 - De formatie en organisatie van de school 
 - Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 - Het bespreken van de kwaliteit van het onderwijs en het meedenken over verbeteringen
 -De manier waarop ouders kunnen meehelpen in onze school
 - De bestemming van geld en gebouwen

De MR heeft daarbij twee soorten rechten:
- Het instemmingsrecht, zoals over het schoolplan, de schoolgids, schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij de school
- Het adviesrecht, bijvoorbeeld over plannen met de school, aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.